Logo i letak Festivala maslina 2016

15 . Svibanj . 2016